Thursday, January 17, 2008

Гар утасны марк, утасны ноймор хоёрын харьцуулсан харьцааг харуулав.


No comments: